§1.

Afdelingens formål er at samle radioamatører fra Løgumkloster og omegn, at uddanne nye radioamatører, afholde hyggeaftner, foredrag m.v. og ikke mindst fremme kammeratskabet blandt radioamatører.§2.

Kontingentet betales helårligt forud.

Kontingentet er p.t. kr. 225,00 årligt.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Kontingentperioden følger kalenderåret.


§3.

Når særlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen nægte en ansøger optagelse i foreningen, ligesom bestyrelsen i særlige tilfælde kan ekskludere et medlem af foreningen. Bestyrelsen afgørelse i sådanne sager skal forelægges til godkendelse på den først følgende generalforsamling. Den på gældende har ret til personligt at fremlægge sine synspunkter i sagen forinden generalforsamlingen træffer sin afgørelse, der ikke kan ankes til domstolene.§4

Afdelingens bestyrelse består af 3 personer: Formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år af gangen, og 1 bestyrelsesmedlem er efter tur på valg hvert år.

På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.


§5.

Stemmeret opnås efter et halvt års medlemskab i lokalafdelingen. Valgbar er medlemmer, der opfylder EDR’s vedtægter for lokalafdelinger.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.


§6.

Afdelingens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes i april måned.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode

8. Valg af revisor for en 1-årig periode

9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode

10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg

11. Eventuelt


Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig.


Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§7.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indvarsel til ekstraordinær generalforsamling kan finde sted med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom med motivering af den eller de sager, der ønskes behandlet. Samme ret gælder, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§8.

Træffes beslutning om afdelingens opløsning, skal der samtidig besluttes, hvad der skal ske med afdelingens aktiver og passiver.